3684 lượt xem

Thay đổi kích thước layer background trong Photoshop

Hướng dẫn thay đổi kích thước layer background trong Photoshop

TRONG PTS BẠN VÀO IMAGE/CARVAS SIZE (ALT+CTRL+C) HIỆN RA KHUNG CURRENT SIZE HIỂN THỊ KÍCH THƯỚC BAN ĐẦU BẠN TẠO ĐỂ THAY ĐỔI BẠN SỬA LẠI KÍCH THƯỚC TRONG NEWS SIZE TÙY CHỈNH ANCHOR BẤM OK LÀ XONG